Kurz / Právní předpisy v životním prostředí

 
 
 
 
 

Kurz / Právní předpisy v životním prostředí

<< Zpět

Cena: 11900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 3 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
14. 10. 2024 - 16. 10. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
16. 12. 2024 - 18. 12. 2024ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům podniků, kteří zajišťují plánování či budou provádět systém EMS. A také všem, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o právní předpisy z oblasti životního prostředí.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí.
Posílíte schopnosti praktického vedení odpadového hospodářství se zaměřením na povinnosti.
Osvojíte si požadavky na tvorbu bezpečnostních listů a značení obalů.
Součástí kurzu jsou praktické ukázky.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 - 16.00 hod.
Odpadové hospodářství

 • Úvod do problematiky odpadového hospodářství (Zákon o odpadech v aktuálním znění)
 • Výklad legislativních požadavků ČR
 • Výklad pojmů z oblasti odpadového hospodářství
 • Používaná dokumentace a formuláře v odpadovém hospodářství
 • Praktické vedení odpadového hospodářství v organizaci
 • Povinnosti odpadového hospodáře v organizaci
 • Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství
 • Kontrolní dohled České inspekce životního prostředí

2. den: 9.00 - 16.00 hod.
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

 • Zákon o chemických látkách a chemických směsích v aktuálním znění
 • Nařízení EP a rady č. 1907/2006 (REACH), Nařízení EP a rady č. 1272/2008 (GHS)
 • Označení a používané obaly CHLP, Bezpečnostní listy, příklady a ukázky
 • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Zákon o prevenci závažných havárií v aktuálním znění
 • Povinnosti provozovatelů objektů zařazených do skupiny A a B, metodika zařazení
 • Ukázky a příklady praktického použití

3. den: 9.00 - 16.00 hod.
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství

 • Základní informace - výklad k Zákonu o ochraně ovzduší v aktuálním znění
 • Výklad legislativních požadavků ochrany ovzduší
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší
 • Povinnost provozovatelů stávajících vyjmenovaných zdrojů
 • Autorizované měření emisí – povinnosti, rozsah, četnost, upuštění
 • Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek
 • Nové požadavky u chladiv podle nařízení EU 517/2014
 • Úvod do problematiky vodního hospodářství a ochrany vod
 • Výklad legislativních požadavků z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií
 • Poplatky za odběr a vypouštění vod
 • Vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
 • Povinnost při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek

Lektor: Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.Ing. Alena Fischerová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Interní auditor EMS (ISO 14001)
Představitel vedení pro EMS

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.