Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

O společnosti

 
Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

Lektorský tým

Ing. Alena Fischerová

 LinkedIn

Vzdělání: Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě - dnes Slovenská technická univerzita v Bratislavě (STU), Fakulta chemicko-technologická, obor Technologie vody

Odborná praxe: Výkon činnosti manažera kvality, metrologa, interního auditora a vedoucí laboratoře. Praktická zkušenost s přípravou dokumentace systému managementu, prováděním auditů a školením pracovníků. Od roku 2000 odborná praxe konzultanta v oblasti zkušebních a zdravotnických laboratoří, managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Od roku 2008 vedoucí auditor certifikačního orgánu dle norem ISO 9001 a ISO 14001. Od roku 1999 lektorská činnost a publikační činnost v oblasti laboratoří, systému managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Od roku 2006 ředitelka společnosti Systémy jakosti s.r.o.

Specializace: Manažer kvality, Konzultant systému managementu, Vedoucí auditor IRCA, Vedoucí auditor IEMA, Absolventka PMP® dle metodiky PMBOK, Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik.

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025, Metrologie, Kvalita (ISO 9001), Životní prostředí (ISO 14001), BOZP (ISO 45001), Integrovaný systém, Firemní školení

Ing. Martina Dvořáková

Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Chemie a analýza potravin

Odborná praxe: Praxe na pozicích manažera kvality, interního auditora, metrologa ve zkušební a kalibrační laboratoři – zabezpečení povinností spojených s akreditací dle ISO/IEC 17025, školení pracovníků, validace a verifikace metod, statistické zpracování dat, tvorba dokumentace, plánování a provádění interních auditů, tvorba pravidel pro nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí, zabezpečení metrologické konfirmace, provádění interních kontrol měřicích zařízení; správce Laboratorního informačního systému LABSYS; správce elektronicky řízené dokumentace v SW Altus Portál; práce s SW PALSTAT. Provádění interních auditů dle normy ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 17034; vedoucí auditor IRCA. Konzultační činnost v systému managementu laboratoří, výrobců referenčních materiálů i dle ISO 9001, ISO 14001. Příprava dokumentace, sestavování map procesů, zlepšování procesů, metodická pomoc při sestavování analýzy rizik hlavních procesů zavedených systémů.

Specializace: Konzultant systému managementu laboratoří, Specialista pro laboratoře - příprava k akreditaci, Konzultant systému managementu (kvalita, environment), Konzultant systému managementu výrobců referenčních materiálů, Manažer kvality, Metrolog, Interní auditor.

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025, Metrologie, Kvalita (ISO 9001), Životní prostředí (ISO 14001), BOZP (ISO 45001), Integrovaný systém, Firemní školení

Ing. Lenka Kohoutová

Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Technologie anorganických látek

Odborná praxe: Zajištění metrologické činnosti ve funkci metrologa, správa měřidel a zařízení, zajištění metrologické návaznosti měřidel. Praxe v na pozici manažera kvality a Interního auditora (dle požadavků ISO 15189,ISO/IEC 17025, ISO 17065, ISO17020).  Konzultační činnost v systému managementu laboratoře, inspekčního orgánu, certifikačního orgánu. Příprava dokumentace, sestavování map procesů, zlepšování procesů, metodická pomoc při sestavování analýzy rizik hlavních procesů zavedených systémů. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jako konzultant systému managementu zkušenosti s ISO 9001 a 14001.

Specializace: Konzultant systému managementu laboratoře, Konzultant systému managementu inspekčního orgánu, Konzultant systému managementu certifikačního orgánu, Konzultant systému managementu, Manažer kvality, Metrolog, Vedoucí auditor IRCA.

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025, Metrologie, Kvalita (ISO 9001), Životní prostředí (ISO 14001), Firemní školeníCertifikace ISO/IEC 17065Akreditace ISO/IEC 17020

Jana Rejtharová

  LinkedIn

Vzdělání: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická - Plzeň, obor Zdravotní laborant  

Atestace: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví – Pomaturitní specializační studium v oboru zdravotní laborant v úseku práce hematologie a transfuzní služba. Specializační a praktická zkouška z laboratorně klinické hematologie. Škola gynekologické cytodiagnostiky - specializační zkouška.

Odborná praxe: Pracovní zkušenosti vedení týmu na pozici manažera kvality, metrologa, interního auditora a správce dokumentace. Zpracování interní dokumentace pro akreditaci zdravotnické a zkušební laboratoře. Správce budovy a zajištění revizí, servisu, validace a verifikace přístrojů a vybavení. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pověřenec vedení a evidence odpadového hospodářství ve společnosti. Jako konzultant systému managementu, zkušenosti s normami ISO 15189, ISO 17025, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.   

Specializace: Konzultant systému managementu ve zdravotnické a zkušební laboratoři, Konzultant systémů managementu, manažer kvality, interní auditor a metrolog.

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025, Metrologie, Kvalita (ISO 9001)Životní prostředí (ISO 14001)BOZP (ISO 45001),  Firemní školení

Ing. Kamila Brožovičová

Vzdělání: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, obor Krajinné inženýrství; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, obor Zahradnictví

Odborná praxe: Výkon činnosti vedoucí laboratoře a interního auditora. Praktická zkušenost s přípravou dokumentace systému managementu laboratoře, prováděním interních auditů a školením pracovníků.

Specializace: Konzultant systému managementu laboratoře, interní auditor.

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO/IEC 17025Firemní školení

Ing. Simona Hobzíková, MBA

 LinkedIn

Vzdělání: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., obor Management a marketing destinací, Business Institut – Master of Business Administration – Strategický management

Odborná praxe: Pracovní zkušenosti v administrativní, personální, obchodní a marketingové oblasti se zaměřením na HR marketing a sociální sítě. Specialista ochrany osobních údajů dle GDPR. Certifikovaná projektová manažerka dle standardu IPMA D. Konzultant a lektor v oblasti řízení lidských zdrojů, budování a vedení týmu, a manažerských pohovorů, na základě praxe v personálním oddělení, vedení závěrečných prací na VŠ a pozici vedoucího pracovníka.   

Specializace: Konzultant a lektor soft skills, zásad zpracování osobních údajů dle GDPR a marketingu, Certifikovaný projektový manažer IPMA LEVEL D®.

Portfolio kurzů: Soft dovednosti, Právo a legislativa, Projektový managementFiremní školení

Soňa Pršalová, BBA

Vzdělání: AZ SMART Bachelor of Business Administration, obor Economy and Law, SZaŠ Mělník, obor Ekonomika

Odborná praxe: Pracovní zkušenosti v personální a administrativní oblasti z oborů pojišťovnictví a bankovnictví. HR Recruiter - zaměření na nábor zaměstnanců a jejich kariérový rozvoj. Konzultant a lektor v oblasti personalistiky, administrativy, budování týmů a vedení lidí na základě praxe v personálním oddělení.  Specialista v oblasti hodnocení, motivace a osobního rozvoje zaměstnanců. Zkušenosti s vedením malých, ale i velkých týmů na vedoucí pozici.

Specializace: Konzultant a lektor soft skills.

Portfolio kurzů: Soft dovednosti, Právo a legislativaFiremní školení

Ing. Josef Sobotka

Vzdělání: Mendelova univerzita v Brně (MU), Provozně ekonomická fakulta

Odborná praxe: Specialista na elektronicky řízenou dokumentaci, pracovní zkušenosti na pozici interního auditora dle ISO 9001 a ISO 45001, a správce dokumentace. Profesionál v práci na PC, hodnotitel projektů financovaných z EU, školení IT dovedností a efektivní práce s kancelářskými aplikacemi Microsoft 365, zejména Excel, včetně nástrojů pro analýzu dat, akreditovaný lektor a tester konceptu ECDL/ICDL* a e-Citizen. Jako konzultant systému managementu zkušenosti s ISO 9001 a ISO 45001. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

* ECDL / ICDL (European / International Certification of Digital Literacy and Digital Skills)

Specializace: Konzultant systému managementu, Interní auditor QMS a BOZP, Manažer kvality, Kancelářské aplikace Microsoft 365, Nástroje Google Workspace.

Portfolio kurzů: IT kurzy, Kvalita (ISO 9001)BOZP (ISO 45001)Firemní školení

 
Ing. Pavel Časta, CISA

Vzdělání: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB)

Specializace: Konzultant v oblasti managementu rizik a systému řízení, Lektor a auditor v oblasti systémů management, Vedoucí lektor ISO 14001, OHSAS 18001, environmentální legislativy, risk managementu a projektového managementu, Administrátor IT/IS.

Portfolio kurzů: Zdravotnické prostředky ISO 13485, Bezpečnost informací ISO 27001,  Hospodaření s energií ISO 50001Firemní školení

Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.

Vzdělání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Zemědělská fakulta

Specializace: Konzultant a auditor ISO 9001 a ISO 14001, specializace pro systémy managementu jakosti a systémy environmentálního managementu, Konzultant - specializace pro environmentální systémy, Autorizovaná osoba k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Portfolio kurzů: Životní prostředí (ISO 14001)BOZP (ISO 45001)Hospodaření s energií ISO 50001Firemní školení

Ing. Lukáš Domin
 

Vzdělání: Technická univerzita v Liberci, obor Business Economy, Sheffield Hallam University, MBA

Specializace: Konzultant a lektor systému managementu kvality v automobilovém průmyslu.

Portfolio kurzů: IATF 16949Kvalita (ISO 9001), Firemní školení

Ing. Jiří Němec
 

Vzdělání: Technická univerzita v Liberci, obor Produktové inženýrství

Specializace: Konzultant a lektor systému managementu kvality v automobilovém průmyslu.

Portfolio kurzů: IATF 16949Kvalita (ISO 9001), Firemní školení

Ing. Karel Varmužka

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně), Fakulta strojní

Specializace: Manažer kvality, Konzultant a lektor systému managementu kvality v automobilovém průmyslu.

Portfolio kurzů: IATF 16949, Kvalita (ISO 9001)Firemní školení

Ing. Jan Matuský
 

Vzdělání: Kyjevský polytechnický institut, obor Konstrukce strojů

Specializace:  Konzultant a lektor MSA a SPC.

Portfolio kurzů: Kvalita (ISO 9001), Firemní školení

Ing. Blanka Chrpová

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně), Fakulta chemická, obor Potravinářská chemie a biotechnologie 

Odborná praxe: Pracovní zkušenosti na pozicích manažera kvality, interního auditora, vedoucího laboratoří v potravinářském podniku, školení pracovníků, validace a verifikace metod, tvorba dokumentace, plánování a provádění interních auditů, provádění interních a externích kontrol kvality potravin a non-food výrobků dle platných norem a IFS certifikace. Zkušenosti se zavedením systémů pro certifikaci HACCP a IFS.

Specializace: Lektor pro HACCP a potravinářství, BRC, IFS a ISO 22000.

Portfolio kurzů: Manažer a interní auditor HACCPSprávná výrobní a hygienická praxe v potravinářských provozechFiremní školení

Mgr. Bohumil Šlapák
 

Specializace: Model EFQM - základní seznámení, Školení - korupce a protikorupční problematika

Portfolio kurzů: Kvalita (ISO 9001), Právo a legislativaFiremní školení

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.