Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

O společnosti

 
Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuLektorský tým

Ing. Alena Fischerová

LinkedIn

Vzdělání: Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě - dnes Slovenská technická univerzita v Bratislavě (STU), Fakulta chemicko-technologická, obor Technologie vody

Odborná praxe: Výkon činnosti manažera kvality, metrologa, interního auditora a vedoucí laboratoře. Praktická zkušenost s přípravou dokumentace systému managementu, prováděním auditů a školením pracovníků. Od roku 2000 odborná praxe konzultanta v oblasti zkušebních a zdravotnických laboratoří, managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Od roku 2008 vedoucí auditor certifikačního orgánu dle norem ISO 9001 a ISO 14001. Od roku 1999 lektorská činnost a publikační činnost v oblasti laboratoří, systému managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Od roku 2006 ředitelka společnosti Systémy jakosti s.r.o.

Specializace: Manažer kvality, Konzultant systému managementu, Vedoucí auditor IRCA, Vedoucí auditor IEMA, Absolventka PMP® dle metodiky PMBOK, Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025, Metrologie, Kvalita (ISO 9001), Životní prostředí (ISO 14001), BOZP (OHSAS 18001), Integrovaný systém, Firemní školení

Ing. Martina Dvořáková

Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Chemie a analýza potravin

Odborná praxe: Činnosti spojené s pozicí manažera kvality, interního auditora, metrologa ve zkušební laboratoři – zabezpečení povinností spojených s akreditací dle ISO/IEC 17025, školení pracovníků, validace a verifikace metod, statistické zpracování dat, tvorba dokumentace, plánování a provádění interních auditů, tvorba pravidel pro nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí, zabezpečení metrologické konfirmace, provádění interních kontrol měřicích zařízení; správce Laboratorního informačního systému LABSYS; správce elektronicky řízené dokumentace v SW Altus Portál; interní audity dle normy ISO 9001; vedoucí auditor IRCA. Jako konzultant systému managementu zkušenosti s ISO 9001 a 140001.

Specializace: Manažer kvality, Metrolog, Interní auditor, Konzultant systému managementu, Specialista pro laboratoře - příprava k akreditaci

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025, Metrologie, Kvalita (ISO 9001), Životní prostředí (ISO 14001), BOZP (OHSAS 18001), Integrovaný systém, Firemní školení

Ing. Petra Mrkvičková


LinkedIn

Vzdělání: Univerzita Pardubice (UPCE), Fakulta chemicko-technologická, obor Hodnocení a analýza potravin

Odborná praxe: Pracovní zkušenosti z pozice Manažera kvality zdravotnického zařízení, praktické zkušenosti se zaváděním a udržováním systému managementu kvality v laboratořích, zkušenosti z oblasti správné výrobní praxe jako pracovník kontroly jakosti a auditor. Jako konzultant systému managementu zkušenosti s ISO 9001 a 140001. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků. Diplom o specializované způsobilosti v oboru Vyšetřovací metody v klinické imunologii (s označením specialisty Klinický bioanalytik pro lékařskou imunologii). V přípravě na specializační atestaci Klinický bioanalytik v hematologii a transfuzní službě.

Specializace: Manažer kvality laboratoře, Konzultant systému managementu, Specialista pro laboratoře - příprava k akreditaci

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025, Metrologie, Kvalita (ISO 9001), Životní prostředí (ISO 14001), Integrovaný systém, Firemní školení

Martina Jandová

Vzdělání: Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Odborná praxe:  Směnový mistr ve výrobní organizaci (automobilový průmysl): práce s lidskými zdroji (školení - kvalita, BOZP, PO, interní směrnice), hodnocení a plánování pracovníků, práce v docházkovém systému ANET. Plánování výroby, odpis neshodného materiálu, průběžné inventury komponentů a řešení zjištěných rozdílů, člen týmu TPM, člen týmu CI a KAIZEN.Technik kvality/Interní auditor - interní audity procesu a výrobku, správa a tvorba dokumentace, plánování a provádění auditů, čtení technické dokumentace, školení pracovníků v oblasti kvality, spolupráce na řešení reklamací (8D reporty). Vedoucí zakázek kontroly  - práce s HR (vedení příjímacích pohovorů, hodnocení a školení pracovníků), vedení koordinátorů zakázek. Držitelka osvědčení: zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Specializace: Konzultant systému managementu, Vedoucí auditor IRCA, Technik kvality, Interní auditor ISO 9001 a IATF 16949, Manažer BOZP (OHSAS 18001), FMEA

Portfolio kurzů: Kvalita (ISO 9001), BOZP (OHSAS 18001)IATF 16949, Firemní školení

Mgr. Zdenka Volavá


LinkedIn

Vzdělání: Masarykova univerzita v Brně (MU), Pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika

Odborná praxe: Lektorka, poradkyně a koučka. Přímá lektorská práce, koučování, řízení projektů ESF, vedení motivačních programů a kurzů se sociální tématikou, individuální kariérové poradenství, pracovní diagnostika, vedení kurzů měkkých dovedností, projektový management, personální audity. Pedagog volného času ve SVČ – organizace akcí, kurzů, soutěží, táborů, moderování sportovních a kulturních akcí, přímá pedagogická práce – vedení sportovních kroužků a kurzů, vedení Sportcentra; práce v sociálních službách – ředitelka p.o., ambulantní a terénní sociální služby, vedení zařízení pro seniory, zavádění Standardů sociálních služeb.

Specializace: Specialistka na komunikační a sociální dovednosti, Kouč - absolvovaný roční výcvik koučů v ŠMROV Ostrava, Osvědčení "Personalista" dle NSK - zkouška u autorizované osoby, Kariérová PROEQUALITY poradkyně, Certifikovaná projektová manažerka dle standardu IPMA D,

Portfolio kurzů: Soft dovednosti, Projektový management, Administrativa, Kurzy pro zdravotní sestry, Kurzy pro úředníky, Firemní školení

Ing. Lenka Kohoutová

Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Technologie anorganických látek

Odborná praxe: Zajištění metrologické činnosti ve funkci metrologa, správa měřidel a zařízení, zajištění metrologické návaznosti měřidel. Praxe v na pozici manažera kvality a Interního auditora (dle požadavků ISO 15189,ISO/IEC 17025, ISO 17065, ISO17020).  Konzultační činnost v systému managementu laboratoře, inspekčního orgánu, certifikačního orgánu. Příprava dokumentace, sestavování map procesů, zlepšování procesů, metodická pomoc při sestavování analýzy rizik hlavních procesů zavedených systémů. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jako konzultant systému managementu zkušenosti s ISO 9001 a 140001.

Specializace: Konzultant systému managementu laboratoře, Konzultant systému managementu inspekčního orgánu, Konzultant systému managementu certifikačního orgánu, Konzultant systému managementu, Manažer kvality, Metrolog, Vedoucí auditor IRCA

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025, Metrologie, Kvalita (ISO 9001), Životní prostředí (ISO 14001), Firemní školení

Jana Rejtharová

LinkedIn

Vzdělání: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická - Plzeň, obor zdravotní laborant

Odborná praxe: Pracovní zkušenosti ve funkci manažera kvality, metrologa, interního auditora a správce dokumentace, zpracování dokumentace pro akreditaci. Držitel specializační atestace hematologie a krevní transfuze, a gynekologické onkocytologie. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pověřenec vedení odpadového hospodářství v organizaci. Jako konzultant systému managementu zkušenosti s ISO 9001.   

Specializace: Konzultant systému managementu laboratoře, Konzultant systému managementu

Portfolio kurzů: Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025, Firemní školení

 
Ing. Pavel Časta, CISA

Vzdělání: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB)

Specializace: Konzultant v oblasti managementu rizik a systému řízení, Lektor a auditor v oblasti systémů management, Vedoucí lektor ISO 14001, OHSAS 18001, environmentální legislativy, risk managementu a projektového managementu, Administrátor IT/IS

Portfolio kurzů: Zdravotnické prostředky, ISMS (ISO/IEC 27001), Firemní školení

Ing. Josef Sobotka

Vzdělání: Mendelova univerzita v Brně (MU), Provozně ekonomická fakulta

Specializace: Profesionál v práci na PC, Hodnotitel projektů školení IT dovedností, Hodnotitel projektů OPPI, Certifikovaný tester konceptu ECDL

Portfolio kurzů: Počítačové kurzy, Firemní školení

Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.

Vzdělání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Zemědělská fakulta

Specializace: Konzultant a auditor ISO 9001 a ISO 14001, specializace pro systémy managementu jakosti a systémy environmentálního managementu, Konzultant - specializace pro environmentální systémy, Autorizovaná osoba k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Portfolio kurzů: Životní prostředí (ISO 14001), Firemní školení

Ing. Jiří Šebestík

Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze), Fakulta stavební

Specializace: Lektor specialista, Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, Koordinátor BOZP na staveništi, Interní auditor BOZP (OHSAS 18001)

Portfolio kurzů: BOZP (OHSAS 18001), Firemní školení

Ing. Petr Šotnar

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně), Fakulta strojní

Specializace: Konzultant v oblasti kvality, environmentu, BOZP, HACCP, Externí a interní auditor 

Portfolio kurzů: Kvalita (ISO 9001), Integrovaný systém

Ing. Karel Varmužka

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně), Fakulta strojní

Specializace: Manažer kvality, Konzultant a lektor systému managementu kvality v automobilovém průmyslu

Portfolio kurzů: IATF 16949, Firemní školení

Magda Humlová
 

Vzdělání: SOU Obchodní Plzeň

Specializace: Konzultant pro systém environmentálního managementu

Portfolio kurzů: Praktický průvodce odpadového hospodářství, Praktický průvodce nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ing. Václav Štursa

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně  (VUT v Brně), Fakulta chemická  

Specializace: Konzultant pro HACCP a potravinářství (zaměření bezpečnost potravin a aplikace potravinářských technologií)

Portfolio kurzů: Manažer a interní auditor HACCP, Alergeny a modifikované potravinySprávná výrobní a hygienická praxe v potravinářských provozech, Firemní školení

Ing. Josef Prchal

Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Specializace: SLP a SVP, Čisté prostory

Portfolio kurzů: Správná laboratorní praxe, Čisté prostory, Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP), Firemní školení

 

 

 

 
© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2014