Kurz / Ekolog / Manažer EMS

 
 
 
 
 

Kurz / Ekolog / Manažer EMS

<< Zpět

Cena: 21500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 7 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
07. 10. 2024 - 16. 10. 2024
(07. 10. 2024 - 10. 10. 2024, 14. 10. 2024 - 16. 10. 2024)
Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
09. 12. 2024 - 18. 12. 2024
(09. 12. 2024 - 12. 12. 2024, 16. 12. 2024 - 18. 12. 2024)
ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. Pro budoucí manažery environmentálního managementu či ekology, kteří si chtějí rozšířit své znalosti. A všechny, kteří usilují o profesní růst v oblasti EMS.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se se zásadami systému environmentální managementu a požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Seznámíte se s aktuální legislativou týkající se životního prostředí.
Naučíte se podrobně identifikovat a řešit problémy v oblasti podnikové ekologie. Součástí kurzu jsou praktická cvičení.
Kurz je koncipován jako 7 denní školení ve dvou modulech (I. MODUL - 4dny, II. MODUL - 3 dny).


 Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
 Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník CERTIFIKÁT.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 hod. - 9.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 8.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 hod. - 9.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

I. MODUL
1. den: 09.00 - 16.00 hod.

 • Úvod do environmentálního systému managementu
 • Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
 • Praktický nácvik aplikace požadavků ISO 14001:2015
 • Kontext organizace
2. den: 09.00 - 16.00 hod.
 • Environmentální aspekty, tvorba, řízení a hodnocení
 • Závazné povinnosti
 • Environmentální politika
 • Environmentální cíle a plánování jejich dosažení
 • Řízení dokumentovaných informací (dokumenty a záznamy v EMS)
3. den: 09.00 - 16.00 hod.
 • Základní znalosti metrologie - měřidla pro měření v EMS
 • Řízení provozu, havarijní připravenost a reakce (nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, hodnocení ekologické újmy, emise do ovzduší)
 • Monitorování a měření v EMS, environmentální profil, environmentální indikátory
4. den: 09.00 - 15.00 hod.
 • Interní audity v EMS
 • Přezkoumání systému managementu
 • Nepovinný závěrečný test znalostí (v případě zájmu o získání CERTIFIKÁTU z kurzu), pozn: test znalostí píšou jen účastníci, kteří mají zájem o závěrečnou zkoušku. V případě, že účastník nemá zájem o závěrečný test, školení je ukončeno mezi 12.00 - 13. 00 hod.
II. MODUL
1. den: 09.00 - 16.00 hod.
Odpadové hospodářství
 • Úvod do problematiky odpadového hospodářství (Zákon o odpadech v aktuálním znění)
 • Výklad legislativních požadavků ČR
 • Výklad pojmů z oblasti odpadového hospodářství
 • Používaná dokumentace a formuláře v odpadovém hospodářství
 • Praktické vedení odpadového hospodářství v organizaci
 • Povinnosti odpadového hospodáře v organizaci
 • Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství
 • Kontrolní dohled České inspekce životního prostředí
2. den: 09.00 - 16.00 hod.
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • Zákon o chemických látkách a chemických směsích v aktuálním znění
 • Nařízení EP a rady č. 1907/2006 (REACH), Nařízení EP a rady č. 1272/2008 (GHS)
 • Označení a používané obaly CHLP, Bezpečnostní listy, příklady a ukázky
 • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Zákon o prevenci závažných havárií v aktuálním znění
 • Povinnosti provozovatelů objektů zařazených do skupiny A a B, metodika zařazení
 • Ukázky a příklady praktického použití
3. den: 09.00 - 16.00 hod.
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství
 • Základní informace - výklad k Zákonu o ochraně ovzduší v aktuálním znění
 • Výklad legislativních požadavků ochrany ovzduší
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší
 • Povinnost provozovatelů stávajících vyjmenovaných zdrojů
 • Autorizované měření emisí - povinnosti, rozsah, četnost, upuštění
 • Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek
 • Nové požadavky u chladiv podle nařízení EU 517/2014
 • Úvod do problematiky vodního hospodářství a ochrany vod
 • Výklad legislativních požadavků z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií
 • Poplatky za odběr a vypouštění vod
 • Vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
 • Povinnost při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Jana Rejtharová; Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.Ing. Lenka Kohoutová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Procesní řízení v organizaci
Management rizik
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.