Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“

Potřebujete se vzdělávat, ale máte nedostatek finančních prostředků?
Pak právě tento projekt je určený pro Vás a Vaši firmu.

Projekt POVEZ II je:

 • spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
 • realizován Úřadem práce České republiky
 • vypsán pro období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2023.

Cílem projektu je poskytnout finanční pomoc:

 • zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců
 • osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“)
 • nestátním neziskovým organizacím

Kdo se nemůže projektu zúčastnit?

 • žadatelé, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 
 • žadatelé, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel
 • zaměstnavatelé, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory
 • zaměstnavatelé se sídlem na území hl. m. Prahy (mohou se zapojit pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Forma podpory:

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Podrobné informace k realizaci projektu jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii

 1. Podmínky pro získání příspěvku:

POZOR: od 1.2.2023 je účinné nové znění Podmínek pro žadatele a příjemce!!!

Projekt realizuje Úřad práce ČR a o poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušná Krajská pobočka ČR nebo kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.
Při rozhodování a poskytnutí příspěvku se vychází z údajů a informací uvedených v žádosti a jejich přílohách.

Je tedy důležité Žádost vyplnit důkladně a jednoznačně.

 1. Podání žádosti:
 • žádost se vyplňuje elektronicky na webových stránkách http://povez.uradprace.cz (vyplněný formulář se ve webové aplikaci uloží ve formátu PDF)
 • žádost se následně v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele doručí společně s přílohami na okresní pracoviště KrP nebo příslušnou krajskou pobočku ÚP – do 7 kalendářních dnů od odeslání žádosti přes webovou aplikaci

Listinná podoba žádosti musí být podepsána žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele či zplnomocněným zástupcem. V případě zplnomocněného zástupce, je třeba doložit úředně ověřenou plnou moc podepsanou statutárním zástupcem.

Dnem, kdy kompletní žádost v listinné podobě převezme příslušný ÚP ČR, začíná běžet lhůta 30 kalendářních dnů pro projednání žádosti.

1 žádost = 1 vzdělávací aktivita

Jako přílohy žádosti se dokládají potvrzení o bezdlužnosti vůči:

 • Finančnímu úřadu,
 • Celnímu úřadu,
 • ČSSZ a
 • zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou hlášeni všichni zaměstnanci žadatele.

Potvrzení nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů.

Zdroj: http://povez.uradprace.cz


Autor článku: Eva Flesarová, DiS.

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.