Kurz / Ekolog / Manažer EMS

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Ekolog / Manažer EMS

<< Zpět

Cena: 18500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 7 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
16. 09. 2019 - 02. 10. 2019
(16. 09. 2019 - 19. 09. 2019, 30. 09. 2019 - 02. 10. 2019)
BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
11. 11. 2019 - 27. 11. 2019
(11. 11. 2019 - 14. 11. 2019, 25. 11. 2019 - 27. 11. 2019)
Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001. Pro budoucí manažery environmentálního managementu či ekology, kteří si chtějí rozšířit své znalosti. A všechny, kteří usilují o profesní růst v oblasti EMS.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zásady systému environmentálního managementu a požadavky normy ISO 14001:2015.
Seznámíte se s aktuální legislativou týkající se životního prostředí.
Naučíte se podrobně identifikovat a řešit problémy v oblasti podnikové ekologie.
Součástí kurzu jsou praktická cvičení.


 Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
 Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník CERTIFIKÁT.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.

Kurz začíná vždy v 9:00 a končí v 15:00-16:00 hod.
I. MODUL

1. den
 • Úvod do environmentálního systému managementu
 • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
 • Praktický nácvik
 • Kontext organizace
2. den
 • Environmentální aspekty, tvorba, řízení a hodnocení
 • Závazné povinnosti
 • Environmentální politika
 • Cíle, cílové hodnoty a programy EMS
 • Řízení dokumentace a záznamů (dokumentované informace) v EMS
3. den
 • Základní znalosti metrologie - měřidla pro měření v EMS
 • Řízení provozu, havarijní připravenost a reakce
 • Kontrola, monitorování a měření v životním prostředí, environmentální indikátory
4. den
 • Interní audity v EMS
 • Přezkoumání vedení v EMS
II. MODUL
 
1. den
Odpadové hospodářství
 • Úvod do problematiky odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech)
 • Výklad legislativních požadavků ČR
 • Výklad pojmů z oblasti odpadového hospodářství
 • Používaná dokumentace a formuláře v odpadovém hospodářství
 • Praktické vedení odpadového hospodářství v organizaci
 • Povinnosti odpadového hospodáře v organizaci
 • Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství
 • Kontrolní dohled České inspekce životního prostředí
 
2. den
Nakládání s chemickými látkami a přípravky / směsi
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Nařízení EP a rady č. 1907/2006 (REACH), Nařízení EP a rady č. 1272/2008 (GHS)
 • Označení a používané obaly CHLP, Bezpečnostní listy, příklady a ukázky
 • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky (směs)
 • Zákon o prevenci závažných havárií
 • Povinnosti provozovatelů zařazených objektů zařazených do skupiny A a B metodika zařazení
 • Ukázky a příklady praktického použití
3. den
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství
 • Základní informace - výklad k č. 201/2012 Sb., zákonu o ochraně ovzduší
 • Výklad legislativních požadavků ochrany ovzduší
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší
 • Povinnost provozovatelů stávajících vyjmenovaných zdrojů
 • Autorizované měření emisí - povinnosti, rozsah, četnost, upuštění
 • Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek
 • Nové požadavky u chladiv podle nařízení EU 517/2014
 • Úvod do problematiky vodního hospodářství a ochrany vod
 • Výklad legislativních požadavků z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií
 • Poplatky za odběr a vypouštění vod
 • Vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
 • Povinnost při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek

Lektoři: Ing. Martina Dvořáková, Ing. Alena Fischerová, Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018