Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 17. 9. 2015

Jedním v praxi docela oblíbeným pracovněprávním vztahem je podle § 3 a § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), právní vztah založený dohodou o provedení práce. 

Dohoda o provedení práce musí být podle § 77 odst. 1 zákoníku práce uzavřena písemně. Nedodržení této předepsané formy sice nemusí znamenat neplatnost dohody (podle § 20 zákoníku práce platí, že pokud bylo již započato s plněním, nelze se pro nedostatek formy dovolat neplatnosti takového právního ujednání), ale hrozí riziko pokuty od orgánu inspekce práce.

V dohodě o provedení práce musí být podle § 75 zákoníku práce uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. Tou se rozumí i podle judikatury NS jak doba určitá, tak doba neurčitá, i když se dohoda o provedení práce uzavírá často s časovým omezením. Upozorňuji, že na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se nevztahuje § 39 zákoníku práce omezující dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou. Pracovněprávní vztah v podobě dohody o provedení práce tak lze opakovaně uzavírat na dobu určitou bez ohledu na obecné pravidlo 3x3, které se až na výjimky uplatňuje u pracovního poměru. Logicky se v dohodě o provedení práce sjednává práce (pracovní úkol), kterou má zaměstnanec provést, rozsah této práce, případně místo výkonu práce, a zpravidla rovněž výše odměny.

Rozsah práce, na který se uzavírá dohoda o provedení práce, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se přitom započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Případné rozdílné druhové vymezení prací nerozhoduje.

Zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce přísluší za výkon práce odměna. Výši odměny a podmínky pro její poskytování si podle § 138 zákoníku práce sjednávají zaměstnavatel se zaměstnancem v dohodě samotné (byť není vyloučeno, že i pro tyto případy ji stanoví zaměstnavatel jednostranně). Nejčastěji jde o časovou formu odměny za hodinu nebo za měsíc, nebo o sjednání odměny v konkrétní výši za realizaci konkrétního pracovního úkolu. Na odměnu z dohody o provedení práce se plně vztahuje ustanovení o minimální mzdě. Podle § 111 odst. 1 zákoníku práce nesmí být odměna z dohody o provedení práce nižší než minimální mzda. Co se na odměnu z dohody o provedení práce naopak nevztahuje, jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy vyčíslené v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzda, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Je ovšem třeba mít na paměti, že i pro dohody platí pravidlo podle § 110 odst. 1 zákoníku práce, že „za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody“. Je proto vhodné, aby tam, kde budou zaměstnanci na dohodu vykonávat stejnou nebo srovnatelnou práci jako zaměstnanci v pracovním poměru, měli obdobně vysokou odměnu, s přihlédnutím ke všem kritériím, které zmíněné ustanovení uvádí.

Pokud jde o splatnost a výplatu odměny z dohody o provedení práce, platí pro ně obdobně § 141 a § 142 zákoníku práce o splatnosti mzdy nebo platu s předpokladem odkazu § 144 zákoníku práce.

Do 30. 9. 2015 upravoval zákoník práce výslovně jen způsoby zrušení dohody o pracovní činnosti. Po novele provedené zákonem č.205/2015 Sb. platí podle § 77 odst. 4 zákoníku práce, že není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné ho zrušit:

  1. Dohodou smluvních stran ke sjednanému dni.
  2. Výpovědí danou z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
  3. Okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného některou ze zmíněných dohod však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě ukončit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce předepisuje zákoník práce písemnou formu. 

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018