Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

DŮLEŽITÉ HODNOTY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ platné od 1. 1. 2016

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 19. 1. 2016

Následující řádky slouží pro základní orientaci v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění od 1. 1. 2016, a to jak zaměstnavateli, tak samoplátci, kterými jsou ve zdravotním pojištění osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

1. Zaměstnavatelé

Vyměřovací základ zaměstnance a částku pojistného v nulové hodnotě registrujeme v situacích, kdy po celé rozhodné období (kalendářní měsíc) například trvá:

 • Překážka v práci na straně zaměstnance – nemoc (dočasná pracovní neschopnost), karanténa, mateřská nebo rodičovská dovolená
 • Neplacené volno nebo neomluvená absence
 • Výkon funkce člena statutárního orgánu bez příjmu

I když se žádné pojistné neplatí, započítává se taková osoba do celkového počtu zaměstnanců uváděného na Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele, neboť se jedná o zaměstnance (pracovněprávní vztah trvá).

Pokud při trvající dohodě o pracovní činnosti nedosáhne příjem 2 500 Kč nebo u dohody o provedení práce nepřevýší 10 000 Kč, nejedná se v příslušném kalendářním měsíci z pohledu zdravotního pojištění o zaměstnání a ze zúčtovaného příjmu se pojistné neplatí. Při trvající dohodě musí být osoba jako zaměstnanec na takový měsíc odhlášena. Pojistné na zdravotní pojištění se neodvádí ani tehdy, pokud se osoby nepovažují z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance podle § 5 písm. a) bodů 1. – 7. ZVZP.

2. Osoba samostatně výdělečně činná

OSVČ není povinna platit v roce 2016 zálohy na pojistné v případech kdy:

 • je při souběhu se zaměstnáním podnikatelská činnost vedlejším zdrojem příjmů,
 • se v prvním kalendářním roce podnikání jedná o osobu, za kterou je plátcem pojistného i stát,
 • byla po celý kalendářní měsíc uznána neschopnou práce nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů,
 • za ni platí pojistné stát, resp. pro OSVČ neplatí minimální vyměřovací základ, podle výsledků samostatné činnosti za rok 2015 jí v roce 2016 nevznikla – od měsíce podání Přehledu – povinnost platit zálohy proto, že za rok 2015 byla ve ztrátě,
 • pro ni neplatí zákonné minimum a na základě podané žádost jí byla snížena výše zálohy na nulovou hodnotu (v roce 2016 je průběžně ve ztrátě),
 • má jako autor pouze příjmy zdaňované přímo subjektem, který je vyplácí (maximálně 10 000 měsíčně). Za těchto podmínek není pojištěnec ve zdravotním pojištění OSVČ

Podotýkám, že žádné pojistné neplatí „státní pojištěnci“ za podmínky, že nejsou výdělečně činní.

Pojistné 1 337 Kč

Z výše minimální mzdy 9 900 Kč, platné od 1. 1. 2016, se při sazbě 13,5 % odvíjí platba pojistného 1 337 Kč placená:

 • zaměstnavatelem, a to jako minimální pojistné za zaměstnance v případě zaměstnání trvajícího po celý kalendářní měsíc (s výjimkou osob jako zaměstnanců, pro které minimum neplatí dle § 3 odst. 8 ZPVZP)
 • osobou bez zdanitelných příjmů.

Záloha na pojistné 1 823 Kč

V roce 2016 se jedná o minimální výši zálohy OSVČ, pro kterou je její samostatná výdělečná činnost jediným (hlavním) zdrojem příjmů. Tato záloha se poprvé platí za leden 2016, poslední dnem splatnosti je 8. únor 2016. Stejný termín platí i pro úhradu nové výše pojistného osobou bez zdanitelných příjmů.

Vyměřovací základ 2 500 Kč

            Pokud zúčtovaný příjem nedosáhne v kalendářním měsíci částky 2 500 Kč, neplatí na pojistné u:

 • členů družstev, kteří bez pracovněprávního vztahu k družstvu vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou družstvem odměňování (včetně osob vykonávající v družstvu funkci)
 • osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatel,
 • dobrovolných pracovníků pečovatelské služby

4 950 Kč

            Maximální možná výše příjmu v tzv. nekolidujícím zaměstnání ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

6 444 Kč

            Částka 6 444 Kč představuje:

 • vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného stát, a současně
 • výši odpočtu od dosaženého příjmu zaměstnance za podmínek uvedených v ustanovení § 3 odst. 7 ZPVZP

Minimální mzda 9 900 Kč

            Minimální mzda 9 900 Kč je:

 • minimálním vyměřovacím základem zaměstnance dle § 3 odst. 4 a odst. 6 ZPVZP
 • vyměřovacím základem pro platbu pojistného osobou bez znatelných příjmů.

„Rozhodná částka“ 10 000 Kč

            Částka 10 000 Kč je rozhodná pro placení pojistného ve dvou následujících situacích. Pokud příjem na dohodu o provedení práce (popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele) nepřevýší 10 000 Kč, nevzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání a zaměstnavatel neplní vůči zdravotní pojišťovně zaměstnance žádné povinnosti.

            Pojistné se neplatí a pojištěnec není ve zdravotním pojištění OSVČ, jestliže úhrn příjmů autora od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.

39 535,50 Kč

            Jedná se o 1,5 násobek všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 (26 357 x 1,5). Částka 39 535,50 je pro rok 2016 vyměřovacím základem při stanovení pravděpodobné výše pojistného u zaměstnavatele, který nepodal zdravotní pojišťovně Přehled. Částka pravděpodobného pojistného za každého zaměstnance činí v roce 2016 měsíčně 5 338 Kč (13,5 % z 39 535 Kč) včetně penále. U OSVČ je v tomto roce měsíční částka pravděpodobné výše pojistného poloviční, tj. 2 669 Kč.

Maximum ve zdravotním pojištění

            Naposledy bylo pojistné do stanovené výše maxima odváděno ve zdravotním pojištění v roce 2012. V letech 2013 a 2014 nebyla účinná ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu (to znamená, že v těchto letech se k maximu nepřihlíželo) a s účinností od 1. 1. 2015 je ve zdravotním pojištění maximální vyměřovací základ v komplexní podobě trvale zrušen.

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018