Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

PRACOVNÍ DOBA - PRÁCE PŘESČAS

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 18. 11. 2015

Pro práci přesčas lze shrnout následující pravidla:

  • Jde o práci konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. Svévolný výkon práce (svévolné setrvání na pracovišti) zaměstnancem se za práci přesčas nepovažuje.
  • Zaměstnanec ji koná nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a mimo rámec rozvrhu svých pracovních směn. To platí i pro zaměstnance s kratší pracovní dobou, kterým navíc nelze práci přesčas nařídit.
  • Lze ji konat pouze výjimečně, a zákoník práce pro ni proto stanoví určité limity.
  • Za práci přesčas se nepovažuje, nadpracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.
  • Pro některé kategorie zaměstnanců (např. těhotné zaměstnankyně nebo mladistvé zaměstnance) platí zákaz práce přesčas nebo omezení zaměstnavatele jim práci přesčas nařídit. V určitých případech může práci přesčas zakázat rovněž inspektor orgánu inspekce práce.

Podmínky pro nařízení práce přesčas

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. V určitých případech lze práci přesčas nařídit i na dny pracovního klidu. Tyto podmínky nemusí být splněny, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem na práci přesčas dohodne.

Potřebu práce přesčas může zaměstnavatel zjistit s předstihem několika dní, ale také ze dne na den nebo dokonce v konkrétním dni, ve kterém pak bude práce přesčas konána. Nelze proto dopředu upravit a zákoník práce ani neupravuje, v jakém předstihu by měl zaměstnavatel požadavek na práci přesčas zaměstnanci oznámit. Je ale zřejmé, že by se tak mělo stát co možno nejdříve po zjištění této potřeby, aby zaměstnanec nepovažoval nařízení výkonu práce za zásah do svých oprávněných zájmů a nevznikaly tak zbytečné komplikace a spory.

Limity práce přesčas

U limitů práce přesčas je třeba rozlišovat, zda-li jde o nařízenou práci přesčas nebo o práci přesčas, na které se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl, přičemž tato dohoda nemusí být nutně písemná.

Zákoník práce stanoví, že nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Oba limity je nutné přitom sledovat souběžně.

Nad výše uvedený rozsah může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci práci přesčas jen na základě dohody s ním. Dohoda nemusí být písemná. V takovém případě zákoník práce stanoví, že celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v příslušném období. Toto období může přitom činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích, popř. 52 týdnů po sobě jdoucích, je-li tak vymezeno v kolektivní smlouvě. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018