Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 22. 10. 2015

Vzdělávání pracovníků jako nezbytná součást života firmy

Mnozí majitelé nebo vedoucí pracovníci malých a středních firem podceňují vzdělávání svých pracovníků. Zdá se jim, že si vzdělávání nemohou dovolit a že je to něco, co se týká spíše velkých zaměstnavatelů. Mezi majiteli menších firem se lze často setkat i s názorem, že je věcí pracovníka samotného, aby si ve svém vlastním zájmu, v zájmu své vlastní zaměstnatelnosti prohluboval a rozšiřoval znalosti a dovednosti a přizpůsoboval své pracovní schopnosti požadavkům pracovního místa a firmy.

Je pochopitelné, že malá firma nebude provádět vzdělávání v takovém rozsahu jako velký podnik. Nepůjde v malé firmě o vzdělávání hromadné, kampaňovité, ale spíše o vzdělávání zaměřené na konkrétního jedince, individualizované, vzdělávání průběžné a soustavné, vzdělávání, v němž firma hraje méně roli organizátora a více roli podporovatele. Ve vlastním zájmu by však měla vzdělávání zaměstnanců věnovat patřičnou pozornost, zejména jde-li o firmu usilující o expanzi či maximální pružnost svého programu výrobků nebo služeb. Střední firma by už ale měla přemýšlet o možnosti organizovaného vzdělávání pracovníků, měla by mít vypracovanou koncepci vzdělávání a měla by být připravena v případě potřeby realizovat odpovídající vzdělávací akce.

V podstatě má menší firma tři rozhodující důvody pro vzdělávání pracovníků:

  1. Menší firma bývá za normálních okolností na trhu práce poněkud znevýhodněna (nemůže např. nabízet takové sociální výhody a jistotu dlouhodobého zaměstnání jako velký podnik, častěji potřebuje pracovníky širšího odborného profilu) a je pro ni obtížnější získávat již náležitě odborně připravené pracovníky. Mnohdy musí nově přijaté pracovníky zaškolovat a doškolovat, popřípadě adaptovat na firemní zvláštnosti v povaze práce a v používané technice a technologii.
  2. Menší firma musí být přizpůsobivá a pružně reagovat na požadavky trhu. Přizpůsobiví a pružní musejí být i její pracovníci. Musejí si pružně osvojovat znalosti a dovednosti potřebné k plnění nových a často velmi různorodých úkolů. Ve světě jsou to právě malé a střední podniky, které se daleko pružněji než podniky velké chápou příležitostí poskytovaných novými objevy a vynálezy, k tomu však musejí soustavně připravovat i své zaměstnance.
  3. Vzdělávání pracovníků, v první řadě prohlubování a rozšiřování jejich kvalifikace, je jeden z nejvýznamnějších zdrojů zvyšování produktivity práce, nástroj zvyšování množství a kvality práce, nástroj lepšího hospodaření se stroji, materiálem, energií, finančními prostředky apod. a samozřejmě i nástroj zvyšování spokojenosti zákazníků a v neposlední řadě také nástroj formování harmonických pracovních vztahů ve firmě.

Vzdělávání zajišťuje, aby pracovníci firmy měli znalosti a dovednosti potřebné k uspokojivému vykonávání práce nejen v současnosti, ale i v budoucnosti.  Aktualizuje jejich technické a technologické znalosti v souladu s technickým rozvojem a zvyšuje jejich spokojenost ve firmě.

I majitelé a vedoucí pracovníci malých a středních firem si musejí uvědomit, že řízení firmy v současných podmínkách je řízením v nejistotě, řízením v podmínkách vyznačujících se vysokou mírou proměnlivosti. Na tu musí být připraven každý pracovník a firma by mu ve svém vlastním zájmu měla výrazně pomáhat v přizpůsobování jeho pracovních schopností měnícím se požadavkům práce v přítomnosti, i v přípravě na zvládnutí pravděpodobných budoucích požadavků práce ve firmě. Firma tak investuje do své pružnosti a do současné i budoucí úspěšnosti a konkurenceschopnosti.

Obecně lze konstatovat, že vzdělávání pracovníků je v poslední době v moderně řízených společnostech zřejmě nejvýznamnější personální činností.

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018