Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 17. 8. 2015

Podstata agenturního zaměstnávání a jeho využití       

Pracovněprávní vztah založený uzavřením pracovní smlouvy či jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pro kterého bude zaměstnanec přímo vykonávat práci, není jediným způsobem, jak může zaměstnavatel řešit nedostatek pracovních sil. 

Zejména v situaci, kdy zaměstnavatel má za to, že jeho potřeba navýšení počtu zaměstnanců je zřejmě dočasná, způsobená například jednorázovou zakázkou, je na místě zvážit možnosti, jak získat odpovídající počet pracovníků s potřebnou kvalifikací.

Zejména k tomuto účelu slouží agenturní zaměstnávání, v rámci kterého agentura práce v postavení zaměstnavatele na základě zvláštního povolení dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli („uživatel“). Toto přidělení se děje na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zavázala zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zavázal tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

Podstatou agenturního zaměstnávání je tedy využívání určitého v zákoně upraveného druhu zprostředkovatelské činnosti, která je zákonem vyhrazena pouze agenturám práce.

Zjednodušeně je možné agenturní zaměstnávání popsat jako pronájem pracovní síly zaměstnanců agenturou práce jiným zaměstnavatelům, kteří tuto pracovní sílu využívají.

Podnikatel se může snadno dostat do situace, kdy potřebuje více pracovních sil, avšak jen po omezenou dobu. V takové případě může svou situaci vyřešit vyhlášením výběrového řízení a uzavřením pracovních smluv na dobu určitou s vybranými zaměstnanci. Tento postup však zabere určitý čas, je nutné uspořádat pohovory, připravit pracovní smlouvy, po jejich podpisu zajistit všechnu související a potřebnou administrativu.

Výhodnější proto pro podnikatele v takové situaci může být obrátit se na agenturu práce, která má ve své databázi řadu zaměstnanců různých kvalifikací, vybrat si podle profilů jednotlivých zaměstnanců vhodné osoby, uzavřít s agenturou dohodu o dočasném přidělení, a pak již jen přidělovat zaměstnancům práci (samozřejmě za dodržování zákonem stanovených podmínek). Tímto způsobem může podnikatel ušetřit mnoho času i finančních prostředků.

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018